Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày cập nhật 01/11/2022

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VINH HÀ

Số: 791/KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Vinh Hà, ngày 28 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Vinh Hà năm 2022

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch 3194/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Phú Vang, UBND xã Vinh Hà xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

b) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của UBND xã.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội, thông qua Zalo, Fanpage của UBND xã để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

2. Yêu cầu:

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành.

b) Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

c) Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung tuyên truyền:

a) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo tỉnh về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

c) Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

d) Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ.

đ) Các chương trình, chính sách khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

e) Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 17/NQCP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

f) Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

g) Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác CCHC.

h) Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT

i) Tập trung tuyên truyền về Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: giao thông, y tế, giáo dục...; đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện”.

k) Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh... đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính, Quyết định công bố thủ tục hành chính.Thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

b) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Đưa nội dung cải cách hành chính, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động; các chương trình sân khấu; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

d) Tuyên truyền thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn;các loại hình bản tin, ấn phẩm của các cơ quan, ban, ngành; Cổng thông tin điện tử của xã.

đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phát huy và khai thác có hiệu quả các tiện tích của mạng xã hội có nhiều người dùng (như Zalo, Facebook, Youtube...) trong việc tuyên truyền về các nội dung cải cách hành chính.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN:

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

IV. KINH PHÍ:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm để triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cán bộ, công chức:

 a) Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành chủ động tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC năm 2022.

 b) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền về CCHC.

2. Văn phòng thống kê:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về công tác kiểm soát TTHC trên toàn huyện. Thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị cử nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

b) Nâng cao chất lượng các chuyên đề, chuyên mục thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để kịp thời xử lý, giải quyết trên hệ thống thông tin phản ánh và xử lý hiện trường, vận hành và khai thác tốt trang thông tin điện tử của huyện phục vụ công tác CCHC và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

d) Chủ trì, phối hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình tốt về CCHC để công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

 đ) Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên địa bàn.

3. Văn hóa xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm; Phối hợp với Văn phòng thống kê thực hiện định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo về tuyên truyền CCHC gửi UBND huyện. Phối hợp với Phòng TTTT, các ban ngành liên quan trong việc tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai các nội dung liên quan công tác CCHC theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

b) Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền CCHC theo sự chỉ đạo của UBND xã; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Phối hợp với  Tư pháp liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của huyện triển khai thực hiện CCHC.

4. Tư pháp hộ tịch:

Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách TTHC với CCHC vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp.

5. Văn hóa thông tin:

 a) Có kế hoạch cụ thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC và các lĩnh vực liên quan.

 b) Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan để tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính thống đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời đăng tải, phát sóng trên hệ thống truyền thanh.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Vinh Hà năm 2022, UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; đồng thời, tổng hợp, gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC về Văn phòng thóng kê trước ngày 01/11/2022 để báo cáo UBND huyện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về văn phòng thống kê để tổng hợp, báo cáo UBND xã xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Thường vụ Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT và các PCT UBND xã;

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Hữu Đạo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 353.686
Truy cập hiện tại 16