Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Kế hoạch triển khai hội thi CCHC
Ngày cập nhật 01/11/2022

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VINH HÀ

 

 
 
 

 


Số:       /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Vinh Hà, ngày        tháng 7 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính

giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 845/BTC-TT ngày 22/7/2022 của Ban Tổ chức Hội thi về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thi cải cách hành chính năm 2022; Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc triền khai tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Ủy ban nhân xã Vinh Hà ban hành Kế hoạch triền khai tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của huyện và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền đến nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

Khuyến khích các cá nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình CCHC, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu.

Thông qua Hội thi, mỗi một cán bộ, công chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thi được tổ chức rộng rãi, khách quan với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

Cán bộ, công chức đang công tác tại UBND xã (cán bộ, công chức có địa chỉ mail công vụ).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.

1. Nội dung.

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC. Phần này Ban Tổ chức Hội thi tổ chức 4 đợt thi (1 tuần/1 đợt thi) yêu cầu cán bộ, công chức tham gia đầy đủ 4 lần thi trong 4 tuần

Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của  Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

- Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Phú Vang.

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

b) Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính

Yêu cầu mô hình, giải pháp, sáng kiến được đề xuất dự thi phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2021; có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, có khả năng tạo đột phá cho công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:

- Mô hình, sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp tại tỉnh; cải thiện các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

- Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền số.

- Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Giải pháp chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính.

- Những giải pháp, mô hình, sáng kiến góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác động của dịch COVID-19.

2. Hình thức dự thi.

Thi trực tuyến trên Internet, tại địa chỉ website của Hội thi (theo địa chỉ: www.hoithicchc.thuathienhue.gov.vn).

Bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần.

Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi.

3. Thời gian thực hiện.

Hội thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Yêu cầu Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Vinh Hà. Hưởng ứng Hội thi, nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tích cực tham gia Hội thi.

- Văn Phòng thống kê là cơ quan thường trực giúp UBND xã theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND xã kết quả hàng tuần và quá trình triển khai Hội thi. Tổng hợp báo cáo UBND huyện. Tổng hợp tài liệu cung cấp thông tin trên Trang TTĐT xã.

-  Văn hóa và Thông tin tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân biết, cán bộ, công chức tham gia cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch  tìm hiểu hội thi cải cách hành chính giải đoạn 2021-2025 đề nghị các cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;

- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Hữu Đạo

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 353.698
Truy cập hiện tại 20