Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH XÃ, THỊ TRẤN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NHCSXH HUYỆN PHÚ VANG.
Ngày cập nhật 23/12/2019

Thực hiện sự chỉ đạo theo công văn số 1423/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến đồng ý chủ trương cho phép bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia BĐD HĐQT NHCSXH cấp huyện và Công văn số 1067/UBND-XH ngày 11 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện; UBND huyện Phú Vang đã có quyết định kiện toàn bổ sung 20 chủ tịch xã, thị trấn vào BĐD NHCSXH huyện vào tháng 8/2015.

 Việc bổ sung Chủ tịch xã vào BĐD NHCSXH huyện đã một phần đóng góp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện, cụ thể:

     - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với NHCSXH được chặt chẽ hơn. Chủ tịch UBND cấp xã đã chỉ đạo quyết liệt Ban giảm nghèo, trưởng thôn và phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, quản lý tốt hơn nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Từ đó, chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn giảm, những Tổ TK&VV hoạt động yếu kém đã kịp thời được củng cố, các chủ trương, chính sách mới được triển khai kịp thời đến đối tượng thụ hưởng.

     - Việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia BĐD HĐQT đã nâng cao vai trò quản lý Nhà nước và khẳng định được trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, đạt hiệu quả hơn trong việc triển khai và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời quản lý tốt các nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã. Thông qua công tác triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, Chủ tịch UBND cấp xã kịp thời nắm bắt được tình hình quản lý vốn vay và những đề xuất, kiến nghị tại cơ sở để xử lý kịp thời.

     Cụ thể, từ khi Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện đã đưa hoạt động tín dụng chính sách vào hoạt động định kỳ của xã, gắn nguồn vốn tín dụng chính sách với kế hoạch phát triển kinh tế địa phương, kế hoạch giảm nghèo và thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

      Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Giảm nghèo xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xác nhận đúng đối tượng được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách, tổ chức phân bổ vốn đến các thôn, tổ dân phố, chỉ đạo trưởng thôn, Tổ TK&VV phối hợp vưới các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác họp bình xét cho vay công khai, dân chủ hơn, qua đó chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời và đến đúng đối tượng được thụ hưởng, đồng thời chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội giám sát hoạt động của Tổ TK&VV chặt chẽ hơn.

     Trước đây, việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn có nơi gặp nhiều khó khăn do hộ vay thiếu ý thức trả nợ, hộ vay đi khỏi địa phương. Khi Chủ tịch UBND xã, thị trấn là thành viên BĐD HĐQT huyện đã trực tiếp chỉ đạo Tổ đôn đốc, thu hồi nợ khó đòi cương quyết xử lý bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền, động viên, mời lên trụ sở UBND xã làm việc và yêu cầu hộ vay cam kết trả nợ vay,…các trường hợp bỏ đi khỏi địa phương đã liên hệ với người nhà tìm địa chỉ, vận động hộ vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Vì vậy, kết quả thu nợ, đặc biệt là thu hồi nợ quá hạn…cao hơn nhiều so với trước.

      Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của Chủ tịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách, BĐD HĐQT NHCSXH huyện Phú Vang đã có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên BĐD HĐQT là Chủ tịch xã, thị trấn như sau:

     - Chủ trì chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn xã, thị trấn đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định, kiện toàn Ban giảm nghèo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho UBND cùng cấp, phê duyệt danh sách hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn NHCSXH, chỉ đạo Trưởng thôn, tổ dân phối phối hợp cùng NHCSXH, các tổ chức chính trị xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, theo dõi, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi Ngân hàng đầy đủ, đúng hạn, tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu.

     - Tham gia tất cả các phiên họp của BĐD HĐQT NHCSXH huyện khi có giấy mời (không được cử người đi dự họp thay), trường hợp vắng mặt thì phải có ý kiến đồng ý của Trưởng Ban đại diện, đồng thời phải tham gia bằng văn bản về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, kế hoạch kỳ tiếp theo và có ý kiến về các vấn đề được hỏi trong tài liệu họp BĐD HĐQT.

     - Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và Thông báo kết luận đã được thông qua tại các phiên họp BĐD HĐQT, nghiên cứu, đề xuất tham mưu với các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi bất cập về chính sách tín dụng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của người dân địa phương.

      - Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng tại địa bàn quản lý theo chương trình kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT hàng năm, định kỳ 01 quý phải kiểm tra ít nhất 01 thôn, một số tổ TK&VV và một số hộ vay, đặc biệt Tổ TK&VV có chất lượng hoạt động chưa tốt, có thể tham gia họp định kỳ hoặc đột xuất tại cuộc họp giao ban vào ngày giao dịch xã hàng tháng của NHCSXH tổ chức.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHÚ VANG.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 735.868
Truy cập hiện tại 4