Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
KẾ HOẠCH KHẢI SÁT MƯC ĐỌ HÀI LONG
Ngày cập nhật 23/10/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ VINH HÀ

Số: 60/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Vinh Hà, ngày 02 tháng 02  năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ

 hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

của Ủy ban nhân dân xã năm 2023

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bản tỉnh;

 Ủy ban nhân dân xã Vinh Hà ban hành Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp Ủy ban nhân dân xã nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Thu thập ý kiến của tổ chức và người dân làm cơ sở để định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã; đồng thời làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức tại bộ phận TN&TKQ xã.

2. Yêu cầu

- Phải bảo đảm khách quan, trung thực, dân chủ và minh bạch; phản ánh đúng thực tế kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại Bộ phận TN&TKQ xã để có các giải pháp khắc phục.

- Thực hiện thường xuyên thông qua khảo sát bằng phiếu đánh giá báo cáo gửi về Phòng Nội vụ huyện Phú Vang.

II. QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH VIỆC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN

1. Giai đoạn thực hiện: Triển khai nhân rộng trên địa bàn xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng quý trong năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện khảo sát:  UBND xã Vinh Hà

- Cách thức thực hiện:

+ Tự tổ chức triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng theo hình thức phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng tại đơn vị.

+ Định kỳ tự công bố mức độ hài lòng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ít nhất 01 lần/quý (với hình thức sử dụng phiếu khảo sát).

+ Định kỳ vào ngày 01 tháng 11 hàng năm: UBND xã công bố kết quả khảo sát của UBND xã.

+ Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả khảo sát về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, xác định mức độ hài lòng trên phạm vi toàn huyện.

2. Số lượng phiếu khảo sát: Số lượng ý kiến khảo sát cần đảm bảo tỷ lệ nhất định phù hợp với số lượng hồ sơ giải quyết ở địa phương trong năm:

 

Số lượt giao dịch của tổ chức, cá nhân/năm

Số lượng phiếu khảo sát thu về tối thiểu

Dưới 100 hồ sơ

100% số lượng phiếu khảo sát

Từ 100 đến dưới 1.000 hồ sơ

Từ 100 phiếu trở lên

Từ 1.000 đến dưới 5.000 hồ sơ

Từ 200 phiếu trở lên

Từ 5.000 hồ sơ trở lên

Từ 500 phiếu trở lên

Trường hợp, chưa đảm bảo số phiếu theo quy định thì đơn vị chủ trì phải tổ chức khảo sát bổ sung để bảo đảm chất lượng và số lượng ý kiến tham gia đánh giá.

3. Xác định kết quả khảo sát

Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được xác định tại câu hỏi chung theo 3 mức: “Rất hài lòng”, “Hài lòng”, “Không hài lòng” và “đúng hẹn”, “chậm hẹn nhưng chấp nhận được” và “không đúng hẹn”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Bộ phận chủ trì

Bộ phận phối hợp

1

Xây dựng kế hoạch khảo sát.

Tháng 12/2023

Văn phòng - thống kê

Văn hóa - xã hội

2

Kế hoạch tổ chức triển khai.

Trước ngày 15/12/2023

UBND xã

Văn phòng - thống kê, Văn hóa - xã hội

3

Triển khai phiếu đánh giá tại Bộ phận TN và TKQ của xã.

Tháng 15/12/2023

Văn phòng- thống kê

Văn hóa - xã hội, Công chức tại Bộ phận TN và TKQ xã.

4

Báo cáo sơ kết thực hiện.

Tháng 11/2023

Văn phòng- thống kê, Văn hóa và Thông tin

Văn phòng - thống kê, Văn hóa - xã hội, Bộ phận TN và TKQ xã.

5

Hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn, đề xuất các giải pháp và triển khai thực hiện.

Tháng 11/2023

Văn phòng- thống kê

Công chức tại Bộ phận TN và TKQ xã.

 

3. Văn phòng - Thống kê

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện khảo sát ý kiến, tổ chức, công dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng mục đích, yêu cầu.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo kết quả khảo sát đến UBND huyện.

- Tham mưu đề xuất UBND xã khen thưởng đối với công chức được tổ chức, cá nhân đánh giá tốt dựa trên kết quả khảo sát.

4. Tài chính - kế toán.

Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập dự toán, bố trí và sử dụng theo đúng quy định trình UBND xã xem xét, quyết định, đảm bảo các nguồn lực tài chính cần thiết để triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

 5. Văn hóa - xã hội

Phổ biến, tuyên truyền nội dung, mục đích, hình thức và kết quả khảo sát đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Trong thời gian thực hiện đánh giá (tháng 8, 9 và tháng 10 năm 2023) bố trí thời gian tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các cá  nhân, tổ chức hiểu được mục đích ý nghĩa của việc khảo sát và để công tác điều tra, khảo sát đảm bảo tính khách quan, thực chất.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của xã, thông báo rộng rãi về hoạt động khảo sát đến các tổ chức, cá nhân có thực hiện giao dịch hành chính công đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị xã.

6. Kinh phí thực hiện

- Văn phòng - Thống kê xã phối hợp Tài chính - Kế toán xã dự trù kinh phí trình UBND xã xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Kinh phí phục vụ tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán ngân sách về CCHC hàng năm của địa phương.

Trên đây là kế hoạch “Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã năm 2023”, trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc phản ánh về Văn phòng - Thống kê xã để kịp thời trình UBND xã xem xét, quyết định./.

 

 Nơi nhận:                           

- Phòng Nội vụ huyện;

- TV Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND (b/c);

- Các thành viên Bộ phận TN&TKQ;

- Các ban ngành, đoàn thể xã.;

- Lưu: VT, VP.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Hữu Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 353.627
Truy cập hiện tại 10