Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
THÔNG BÁO LICH TIẾP CÔNG DÂN
Ngày cập nhật 23/10/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VINH HÀ

 

Số: 02/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Vinh Hà, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

6 tháng đầu năm 2023

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND xã Vinh Hà thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong 6 tháng đầu năm 2023 tại Trụ sở UBND xã (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm)

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu, cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị đóng trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác tiếp công dân; cán bộ, công chức tham mưu lãnh đạo UBND xã, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân; Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi cho nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

 

Văn phòng thống kê có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào chương trình công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã và cán bộ, công chức liên quan tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất của lãnh đạo UBND xã không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì Văn phòng thống kê thông báo kịp thời cho cán bộ, công chức và nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- UBND huyện (b/c);                                                                                    

- BTV. Đảng ủy (b/c);                                                                              

- TT. HĐND xã;                                              

- CT, PCT UBND xã;

- TT. UBMTTQVN xã;

- Các ban ngành, đoàn thể xã;                                                      

- Các thành viên UBND xã;                                                             

- Niêm yết tại Trụ sở UBND xã;

- Lưu VT.          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

La Phước Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ VINH HÀ

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /12/2022 của UBND xã)

 

THÁNG TIẾP

 

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 1

05/01/2023

 

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

12/01/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

19/01/2023

Ông Trần Hữu Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

26/01/2023

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

Tháng 2

02/02/2023

 

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

09/02/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

16/02/2023

Ông Trần Hữu Đạo – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

23/02/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

Tháng 3

02/3/2023

 

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

09/3/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

16/3/2023

Ông Trần Hữu Đạo – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

23/3/2023

Ông Trần Hữu Đạo – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

Tháng 4

06/4/2023

 

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

13/4/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

20/4/2023

Ông Trần Hữu Đạo – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

27/4/2023

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

Tháng 5

04/5/2023

 

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

11/5/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

 xã Vinh Hà

18/5/2023

Ông Trần Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

25/5/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

Tháng 6

08/6/2023

 

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

15/6/2023

Ông Đặng vấn - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

22/6/2023

Ông Trần Hữu Đạo - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

29/6/2023

Ông La Phước Thịnh - Chủ tịch UBND xã

 

Phòng tiếp công dân UBND

xã Vinh Hà

 

 

 

 

           ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VINH HÀ

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.724
Truy cập hiện tại 5