Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
BÁO CÁO SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Ngày cập nhật 17/10/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VINH HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 488/BC-UBND

 

Vinh Hà, ngày 15 tháng 09 năm 2023

 

BÁO CÁO

Thực trạng vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã

 

 
 

 

 

 

I. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã

1. Đặc điểm tình hình

Vinh Hà là một xã ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai nằm về phía Đông Nam huyện Phú Vang, có tỉnh lộ 10C và 10D chạy qua, giao thông đi lại khá thuận tiện kể cả đường bộ và đường thuỷ, cách trung tâm huyện 13 Km, cách thành phố Huế 35km về hướng Tây Bắc. Nằm trong toạ độ địa lý 107047 - 107050 độ Kinh đông và 16020 - 16024 vỹ độ Bắc, địa giới hành chính của xã như sau:    

Với vị trí địa lý trên 3 mặt tiếp giáp mặt nước, chiều dài của xã 7 km, chiều rộng của xã 5 km, có diện tích đất tự nhiên là 2.941,86 ha. dân số: 2782 hộ, 11.376 khẩu;  địa giới hành chính được chia thành 5 thôn dân cư.

Toàn xã hiện có 189 hộ, tỷ lệ 6,9%;  Hộ cận nghèo 201 hộ, đạt tỷ lệ 7,34%. Đã xây dụng phương án giảm nghèo bền vững cho cuối năm 2023, chỉ tiêu giảm 37 hộ thoát nghèo cho đầu năm 2024. Hiện nay qua rà soát sơ bộ hộ nghèo trên đại bàn xã còn 163/ 2.738 hộ, đạt 5,95% tương ứng giảm được 26 hộ (  trong đó 9 hộ nghèo độc hộ chết, 17 hộ có đơn xin đăng ký thoát nghèo).

Trên địa bàn xã có 01 di tích lịch sử cấp tỉnh, có 01 làng, 01 niệm phật đường và 01 nhà thờ thiên chúa giáo, có 01 HTX nông nghiệp,01 HTX thủy sản, 05 trường học (01 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường THPT); 01 trạm Y tế, và 05 thôn.

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã:

2.1. Đánh giá chung.

  Đối với cán bộ, công chức: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 10 tháng 06 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Căn cứ tình hình thực tế tại xã, trên cơ sở số lượng biên chế được giao theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị UBND huyện sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức đảm bảo số lượng người làm việc, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Nhìn chung, về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết CB CC đều được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trình độ chuyên môn, chính trị từng bước được nâng lên rõ rệt; đa số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách được rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách, trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã đã bố trí cơ bản đủ số lượng theo cơ cấu đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn. Về số lượng cũng như chất lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xã được nâng lên đáng kể. Trong công tác, đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã là một bộ phận không tách rời đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở, đây là lực lượng quan trọng cùng với đội ngũ cán bộ, công chức xã trực tiếp đưa chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Mặt khác, những người hoạt động không chuyên trách ở xã còn là lực lượng dự nguồn kế cận quan trọng cho đội ngũ cán bộ, công chức xã về sau.

2.2.Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức xã:

Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 10 tháng 06 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

* Đội ngũ cán bộ, công chức xã đến 15/9/2023 có 22 người

- Về trình độ văn hóa: có 22 người đạt trình độ phổ thông, chiếm tỷ lệ 100%.

- Về trình độ chuyên môn: có 22 người đạt trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 100%.

- Có 0 người chưa qua đào tạo hoặc đạt trình độ sơ cấp, chiếm tỷ lệ 0%

- Về lý luận chính trị: Có 01 người đạt trình độ cao cấp hoặc cử nhân, đạt tỷ lệ 4,54%; có 20 người có trình độ lý luận, trung cấp chính trị, đạt 90,90%.

- Về độ tuổi:

+ Từ 30 tuổi trở xuống: 01 đạt tỷ lệ 4,54% (tính trên tổng số cán bộ, công chức)

+Từ 31 đến 40: 14 đạt tỷ lệ 63,63%(tính trên tổng số cán bộ, công chức)

+ Từ 41 đến 50: 05 đạt tỷ lệ 22,72%(tính trên tổng số cán bộ, công chức)

+ Từ 51 đến 55: 0

+ Từ 56 đến 60:02 đạt tỷ lệ 9,09%(tính trên tổng số cán bộ, công chức)

+ Từ 60 tuổi: 0

- Về tỷ lệ cán bộ là đảng viên đạt 95,45 %

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: số cán bộ, công chức có trình độ Tin học A,B,C là 22 người, chiếm tỷ lệ 100%; số cán bộ, công chức có trình độ ngoại ngữ A,B,C là 22 người, chiếm tỷ lệ 100%.( kèm theo biểu số 4)

* Đội ngũ công chức xã đến 15/9/2023 có 11 người (Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 10 tháng 06 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố).

Đã bố trí 11 người theo đúng vị trí việc làm, trong đó: Văn phòng - Thống kê 02, Tư pháp - Hộ tịch 02, Tài chính - kế toán 02; Văn hoá - Xã hội: 02, Quân sự: 01; Địa chính nông nghiệp -xây dựng và môi trường 02, chất lượng như sau:

- Về trình độ văn hóa: có 11 người đạt trình độ phổ thông, chiếm tỷ lệ 100%.

- Về trình độ chuyên môn: có 11 người đạt trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 100%.

- Về trình độ chuyên môn: có 0 người đạt trình độ trung cấp, chiếm tỷ lệ 0%.

- Có 0 người chưa qua đào tạo hoặc đạt trình độ sơ cấp, chiếm tỷ lệ 0%

- Về lý luận chính trị: Có 0 người đạt trình độ cao cấp hoặc cử nhân, đạt tỷ lệ 0%; có 10 người có trình độ lý luận, trung cấp chính trị, đạt 90,90%.

- Về độ tuổi:

+ Từ 30 tuổi trở xuống: 01 đạt tỷ lệ 9,09% (tính trên tổng số công chức)

+Từ 31 đến 40: 05 đạt tỷ lệ 45,45% (tính trên tổng số công chức)

+ Từ 41 đến 50: 05 đạt tỷ lệ 45,45% (tính trên tổng số công chức)

+ Từ 51 đến 55: 0

+ Từ 56 đến 60: 0

+ Từ 60 tuổi: 0

+ Về cán bộ nữ: có 02 người, chiếm tỷ lệ 18,18 % trong tổng số công chức.

- Về tỷ lệ cán bộ là đảng viên đạt 90,90 %.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: số công chức có trình độ Tin học A,B,C là 11 người, chiếm tỷ lệ 100%; số công chức có trình độ ngoại ngữ A,B,C là 11 người, chiếm tỷ lệ 100%.(kèm theo biểu số 6)

2.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ bán chuyên trách

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách: Việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, được thực hiện theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động khong chuyên trách: mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố: mức bồi dường người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế.

Sau khi rà soát việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2019/TT-BNV; tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Đến nay, UBND xã đã đề nghị UBND huyện bố trí những người hoạt động không chuyên trách tại xã đảm bảo đủ số lượng người làm việc theo quy định; cán bộ bán chuyên trách của xã sau khi sắp xếp lại theo quy định hiện tại 14 người.

2.4. Công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí làm việc đối với cán bộ, công chức:

Căn cứ Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

- Tiếp tục bố trí kiêm nhiệm các chức danh nhằm giảm số lượng và tăng phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ CB CC, những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác nhằm nâng cao nhận thức, mặt khác tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho địa phương.

Trên đây là báo cáo thực trạng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Vinh Hà báo cáo cấp trên biết xem xét chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- Phòng Nội vụ (b/c);

- Thường trực HĐND xã;

- CT, các PCT. UBND xã;       

- Lưu: VT.

    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

La Phước Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 353.653
Truy cập hiện tại 14