Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
KE HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày cập nhật 23/10/2023

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VINH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/KH-UBND

 

  

                Vinh Hà, ngày 09 tháng 01  năm 2023

KẾ HOẠCH

Về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2023


 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2023, , để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023,UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

 Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các ngành trong cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP); các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp và quy định của pháp luật có liên quan.

Phải đảm bảo sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan thuộc UBND xã; đồng thời gắn việc theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

II. NỘI DUNG, HOẠT  ĐỘNG THEO DÕI

1. Lĩnh vực thực hiện theo dõi

1.1. Lĩnh vực theo dõi trọng tâm trên địa bàn xã:

Lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có đăng ký karaoke di động; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu trên địa bàn xã.

1.2. Lĩnh vực khác:

Đối với các lĩnh vực còn lại (không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 nêu tại kế hoạch này) các công chức, bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã tham mưu UBND xã tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND xã theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ để công tác này được thực hiện thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2.2. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật.

2.3. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

3.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật (đặc biệt chú ý các loại vi phạm và diễn biến qua các năm; số lượng vi phạm được phát hiện, số lượng vi phạm đã được xử lý, các hình thức xử lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với các chủ thể: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức và các cơ quan quản lý...).

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

3.2. Kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

Tư pháp-Hộ tịch chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã, ngành Văn hóa-Thông tin và các, ban ngành cấp xã thực hiện kiểm tra, kháo sát về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND xã.

3.3. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì Tư pháp - Hộ tịch xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND xã tổng hợp báo cáo UBND huyện và cấp trên để xử lý theo quy định.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Tư pháp-Hộ tịch

1.1. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND xã theo dõi, đôn dốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

1.2. Tổng hợp kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã, xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND huyện .

2. Trách nhiệm của các ngành, đơn vị có liên quan

2.1. Phối hợp với Tư pháp-Hộ tịch thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này; đồng thời bố trí thời gian tham gia hoạt động kiểm tra, khảo sát việc thi hành pháp luật theo yêu cầu của Chủ tịch UBND xã.

2.2. Tham mưu UBND xã tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND xã theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023, UBND xã yêu cầu ngành Tư pháp-Hộ tịch và các ngành, đơn vị, cán bộ, công chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, nhanh chóng báo cáo Chủ tịch UBND xã để xem xét, giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;

- Thường trực HĐND xã;

- CT-PCT. UBND xã;

- Tư pháp-Hộ tịch xã;

- Các ngành,công chức thuộc UBND xã;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                  La Phước Thịnh

 

 

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 708.533
Truy cập hiện tại 120