Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
CHỈ THỊ
Ngày cập nhật 09/01/2024

CHỈ THỊ

Về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng

chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh

 

        Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua UBND đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh bước đầu đạt được một số kết quả nhất định: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đến các đơn vị trên địa bàn, đã kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của xã với tỉnh, huyện văn bản quốc gia; Cổng dịch vụ công và một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được triển khai phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; nhiều kế hoạch, dự án, đề án về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số đã và đang triển khai. Số lượng người dân và tổ chức đăng ký tài khoản điện tử, hồ sơ giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích được nâng lên. Qua đó, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn xã vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến nhận thức về chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chưa được triển khai sâu rộng; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa có sự chuyển biến tích cực, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính chưa kịp thời, đồng bộ, chưa thấy được hiệu quả của công tác chuyển đổi số trong hoạt động điều hành; người dân và doanh nghiệp chưa có nhu cầu và chưa thấy được lợi ích khi tham gia chuyển đổi số. Một số các ban ngành, đoàn thể chưa hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo yêu cầu; số lượng người dân, tổ chức đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giao dịch thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích còn thấp. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính quyền số còn chậm, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

Để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chuyên môn của UBND xã.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương và Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của cơ quan, đơn vị mình trong giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu: “4 không” (Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt) và “một có” (Dữ liệu có chuyển đổi số). Đổi mới phương thức làm việc, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

- Phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức vi phạm. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh cho cán bộ, công chức trong các đơn vị; chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Tập trung triển khai, hoàn thiện và khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng tiến độ các hệ thống thông tin dùng chung đã và đang được triển khai, gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống trang thông tin điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 bảo đảm các chức năng theo quy định, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

- Định kỳ xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chính quyền số tại đơn vị, từng năm hoặc trong từng giai đoạn đảm bảo tính kịp thời, khả thi; giao trách nhiệm cho từng đơn vị, bộ phận theo từng đầu việc, sản phẩm cụ thể, tránh tình trạng đùn đẩy, giao khoán hoặc phân công chung chung; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ với cấp có thẩm quyền để theo dõi, chỉ đạo.

2. Văn hóa xã hội và cán bộ phụ trách Nhà văn hóa - đài truyền thanh.

- Tích cực triển khai chương trình tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển chính quyền điện tử của xã. Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, sử dụng ứng dụng Hue-S kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp bảo đảm có một đầu mối theo dõi, giám sát, tích hợp với các hệ thống thông tin của các cơ quan bảo đảm mọi ý kiến của người dân, doanh nghiệp được gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường mạng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã các giải pháp, công nghệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến góp phần vào chuyển đổi số trong dịch vụ công.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND xã ban hành các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động các nguồn lực tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin để phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và tham gia hưởng hứng trong quá trình xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh của xã.

3. Văn phòng thống kê.

- Tham mưu UBND xã ban hành các Chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính hàng năm; trong đó, trọng tâm là cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh.

- Tham mưu UBND xã tăng cường kiểm tra thường xuyên hoạt động thực thi công vụ nói chung và nhiệm vụ cải cách hành chính nói riêng để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý, những cán bộ, công chức, hạn chế năng lực hoặc vi phạm, nhũng nhiễu gây khó khăn, ách tắc trong hoạt động cải cách hành chính.

- Ưu tiên trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền số cho đội ngũ cán bộ, công chức.

4. Tài chính kế toán.

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành chuyên môn tham mưu UBND xã phân bổ ngân sách xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Bố trí nguồn kinh phí bảo đảm dịch vụ bưu chính công ích, mua sắm trang thiết bị phù hợp để phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên thực hiện đầu tư, nâng cấp đường truyền, máy tính, thiết bị cho các đơn vị cấp xã.

5. Giao Văn phòng thống kê.

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành chuyên môn tham mưu UBND xã các giải pháp, công nghệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến góp phần vào chuyển đổi số trong dịch vụ công.

- Hướng dẫn tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm những loại giấy tờ không cần thiết, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; gắn công tác số hoá hồ sơ thủ tục hành chính với việc tái sử dụng các thành phần hồ sơ đã được số hoá khi giải quyết các giao dịch hành chính từ lần thứ hai trở đi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

- Phối hợp với các ngành liên quan trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng; triển khai mô hình thu phí, lệ phí trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình xử lý các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện trên phần mền Quản lý văn bản và điều hành của cán bộ, công chức. Đồng thời, đôn đốc kiểm tra tình hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Văn phòng thống kê, Văn hóa xã hội và cán bộ phụ trách Nhà văn hóa - đài truyền thanh, chủ trì, phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị này, kịp thời báo cáo UBND xã.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 326/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của UBND xã về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn.

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.679
Truy cập hiện tại 193