Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2024
Ngày cập nhật 09/01/2024

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện

           các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2024

 

Năm 2024, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 – 2025.

Để triển khai những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về an sinh xã hội theo Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 22/12/2023 của Đảng uỷ xã Vinh Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Chủ tịch UBND xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trưởng các thôn tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các ban ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được vui Tết, đón Xuân. Góp phần giữ vững an ninh, chính trị xã hội của xã với một số nội dung cụ thể sau:

a) Triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,  của Tỉnh và của huyện về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

b) Thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2024; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, rà soát, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân để có phương án trợ giúp kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng, không để người dân bị thiếu đói, để mọi người đều được đón Xuân, vui Tết, no ấm. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách có công, thương binh, gia đình liệt sĩ.

c) Tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh và bền vững; thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các chính sách về tạo việc làm, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được ban hành, đặc biệt là chính sách đối với người có công với cách mạng, người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với các dự án vay vốn ưu đãi cho người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động trong xã, ngoài xã và đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng.

d) Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; xác định rõ trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra bạo lực, bạo hành trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bạo hành trẻ em.

đ) Phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, kiểm tra, giám sát; tập trung vào lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và trợ giúp xã hội tại các thôn.

2. Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách LĐTBXH):

a) Thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể và trưởng các thôn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; Hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

b) Thực hiện đồng bộ, đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng; Bảo đảm công khai, minh bạch chính sách quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Thực hiện việc thu thập cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn xã.

d) Tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động nắm rõ các chính sách về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, phấn đấu đưa nhiều người lao động trên địa bàn xã đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cao hơn năm trước, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

e) Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo.

3. Công chức Tài chính – kế toán:

Chủ động phối hợp với công chức VHXH tham mưu UBND xã về kinh phí thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách tiêu tiểu, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Giáp Thìn năm 2024.

4. Các trường học trên địa bàn:

 - Triển khai thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho học sinh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ; Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023-2024.

- Tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường vận động xã hội hóa công tác giáo dục, hạn chế học sinh bỏ học ở các cấp học, huy động trẻ ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Công chức địa chính NNXD&MT và Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Hà: Tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất; theo dõi chặt chẽ, dự báo tình hình dịch bệnh vật nuôi, cây trồng đề ra các giải pháp kịp thời khống chế khi có dịch bệnh xảy ra; thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nông nghiệp cho lao động gắn với công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm đảm bảo ổn định việc làm, tăng thu nhập và tạo việc làm mới cho người lao động.

6.Trạm Y tế xã: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh của đối tượng chính sách, có công, người nghèo có bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ; Tăng cường hoạt động truyền thông gắn liền với việc cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Tiếp tục triển khai và giám sát việc thực hiện các mô hình: “Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”; “Khám sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân”; “Lồng ghép đưa chính sách dân số vào Hương ước, Quy ước làng văn hoá”. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ theo tiêu chí “Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con”. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%.

7. Công chức Văn hóa xã hội, Cán bộ phụ trách nhà văn hóa - Đài truyền thanh xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách cho các đối tượng có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật pháp, chính sách, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ đóng góp nguồn lực; tham gia thực hiện các hoạt động theo chức năng và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giảm nghèo và an sinh xã hội.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, trợ giúp các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng Quỹ vì người nghèo, trợ giúp hộ nghèo và các đối tượng xã hội trên địa bàn xã trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.546
Truy cập hiện tại 174