Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
CHỈ THỊ Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn xã Vinh Hà
Ngày cập nhật 09/01/2024

CHỈ THỊ

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực

hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn xã Vinh Hà

 

Căn cứ quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thùa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Vinh Hà về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn.

Thời gian qua, UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực; kỷ cương, kỷ luật, hành chính được tăng cường từ xã đến thôn; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cán bộ, công chức và người lao động được nâng lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND trên địa bàn xã.Tuy nhiên, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã, cán bộ, công chức, một số đơn vị, ban, ngành, đoàn thể chưa nghiêm túc. Nhiều nội dung Chương trình công tác, Quyết định, Chỉ thị, văn bản giao việc, chỉ đạo, điều hành khác chưa được triển khai đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức và người lao động còn hạn chế, còn tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân. Những tồn tại, hạn chế trên làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, là nguyên nhân chính làm giảm lòng tin của nhân dân, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần phải được chấn chỉnh kịp thời, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ngay ở tất cả các cán bộ, công chức, đơn vị, ban ngành, các đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để tăng cường chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND xã; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan hành chính đối với người dân, tổ chức và cá nhân, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính chưa nghiêm; tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, tại một số đơn vị vẫn chưa kịp thời; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực sự nghiêm túc, vẫn còn trường hợp vi phạm giờ giấc làm việc, còn xảy ra tình trạng gây phiền hà trong quá trình thực thi công vụ. Mối quan hệ phối hợp của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự rõ ràng. Những tồn tại, hạn chế trên đã ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính và hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước của xã.

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

1. Trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1.1. Tổ chức quán triệt ngay các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, người lao động và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị; các kế hoạch của Đảng ủy, của UBND xã.

1.3. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 

1.4. Khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, đặc biệt là các trường hợp tái phạm; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

1.5. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại.

1.6. Thực hiện việc đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và phân loại cán bộ, công chức theo quy định; xây dựng và tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hàng quý, năm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị. Phát hiện đề xuất để xử lý những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm; phiền hà trong giải quyết công việc của người dân.

1.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

2. Cán bộ, công chức và người lao động:

 2.1. Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị này và Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Vinh Hà về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn.

2.2. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính tổ chức, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công.

2.3.Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy định trong văn hóa hội họp. Nghiêm cấm sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đốt pháo hoa nổ, không được đánh bạc dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật và không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng có cán bộ, công chức vi phạm.

3. Văn phòng thống kê:

3.1. Là công chức giúp Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các cơ quan.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các ban ngành có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã, Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem xét trách nhiệm của cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của cơ quan.

4. Văn hóa xã hội:

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động các gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công việc của các cá nhân, tổ chức, đơn vị; phát hiện, phản ánh kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức.

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.599
Truy cập hiện tại 178