Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
CHỈ THỊ Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Ngày cập nhật 09/01/2024

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

 

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của  UBND huyện Phú Vang về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Năm 2024, được xác định là năm bứt phá quyết định thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đặc biệt, hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân xã Vinh Hà bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh trong phát động phong trào thi đua, Chỉ thị số 17 ngày 28/12/2023 của UBND huyện Phú Vang, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng xã Vinh Hà phát triển nhanh, mạnh và bền vững; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn xã:

1. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do tỉnh phát động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội...

3. Quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, đặc biệt là Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

 

4. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển nông nghiệp, trọng tâm lúa chất lượng cao; Chương trình giảm nghèo bền vững.

5. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy lùi bệnh quan liêu, tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh trong các ngành, lĩnh vực, trong công tác quản lý nhà nước.

6. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn theo quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động thi đua, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.670
Truy cập hiện tại 192