Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA UBND XÃ VINH HÀ
Ngày cập nhật 09/01/2024

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

CỦA UBND XÃ VINH HÀ

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

CỦA UBND XÃ VINH HÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 05 /01/2024 của UBND xã Vinh Hà

về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024)

 

  1. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN UBND XÃ:

 

STT

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG

CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN

CHÙ TRÌ

 

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

 

HÌNH THỨC VĂN BẢN

 

I. CÁC BÁO CÁO, KẾ HOẠCH THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo thống kê đất đai

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Báo cáo

2

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2024

Văn phòng – thống kê

Huỳnh Đông

Ông La Phước Thịnh

Tháng 1

Kế hoạch

3

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 3

 

Báo cáo

4

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 6

Báo cáo

5

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 6

Báo cáo trình

HĐND xã

6

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 6

Báo cáo

7

Báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư KNTC 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 6

Báo cáo trình HĐND xã

8

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

 

Tháng 6

Báo cáo trình HĐND xã

9

Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ  7 HĐND xã

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

 

Tháng 6

Báo cáo trình HĐND xã

10

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023

Tài chính kế toán

Ngô Thị Phụng

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

Tháng 6

Báo cáo trình HĐND xã

11

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tài chính kế toán

Ngô Thị Phụng

 

Ông La Phước Thịnh

 

Tháng 6

Báo cáo trình HĐND xã

12

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

Tháng 9

Báo cáo

13

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 11

Báo cáo

14

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2024 và kế hoạch 2025

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

Tháng 11

Báo cáo trình HĐND xã

15

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

Ông La Phước Thịnh

Tháng 11

Báo cáo trình

HĐND xã

16

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư KNTC năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

 

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 11

Báo cáo trình HĐND xã

17

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2024

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 11

Báo cáo trình HĐND xã

18

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2024, nhiệm vụ năm 2025

Văn phòng thống kê

Các ban ngành

Ông La Phước Thịnh

Tháng 11

Báo cáo trình HĐND xã

19

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2025

Tài chính kế toán

Ngô Thị Phụng

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 11

Báo cáo trình HĐND xã

20

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024 và phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2025

Tài chính kế toán

Ngô Thị Phụng

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 11

Báo cáo

21

Chương trình công tác của UBND xã năm 2025

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

 

Ông La Phước Thịnh  Ông Đặng Vấn

Tháng 12

Chương trình

22

Quyết định về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

 

Ông La Phước Thịnh  Ông Đặng Vấn

Tháng 12

Quyết định

 

 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KT-XH TRỌNG ĐIỂM

 

1

Chương trình phát triển nông nghiệp, trọng tâm lúa chất lượng cao

Địa chính

NN XD&MT

La Đông – Văn Đông

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 1

Kế hoạch

2

 

Chương trình giảm nghèo bền vững.

 

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông La Phước Thịnh

và các Phó Chủ tịch

Tháng 1

Kế hoạch

 

  1. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THÔNG QUA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

Số

TT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

1

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn Mão 2024

Văn hóa – xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn xã

Ban công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 1

Kế hoạch

3

Kế hoạch đảm bảo TTATGT, ANTT Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024

Ban công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 1

Kế hoạch

4

Kế hoạch đảm bảo TTATGT,TTCC Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024

Ban công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 1

Kế hoạch

5

Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; cũng cố, nhận rộng phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về ANTT góp phần đảm bảo ANTT tết  Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024

Ban công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 1

Kế hoạch

6

Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2024

Ban công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 1

Kế hoạch

7

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ án ninh Tổ quốc năm 2024

Ban công an xã

Ông La Phước Thịnh

 

Tháng 1

Kế hoạch

8

Kế hoạch tuyển quân năm 2024

Ban chỉ huy quân sự

 

Ông La Phước Thịnh

Tháng 1

Kế hoạch

9

Kế hoạch xây dựng quân sự - quốc phòng năm 2024

Ban chỉ huy quân sự

Ông La Phước Thịnh

 

Tháng 1

Kế hoạch

10

Kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2024 -2026

Văn phòng thống kê

Ông La Phước Thịnh

 

Tháng 1

Kế hoạch

11

Kế hoạch xây dựng xã phù hợp với trẻ em

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

12

Kế hoạch về việc giao chỉ tiêu giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

13

Kế hoạch triển khai Chương trình giảm nghèo năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

14

Kế hoạch Hành động về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

15

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

16

Kế hoạch triển khai chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

17

Kế hoạch phổ biến, GDPL Năm 2024

Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

18

Kế hoạch thực hiện đánh giá, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

19

Kế hoạch triển khai công tác Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhè nước năm 2024

Tư pháp hộ tịch

La Hiển

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

20

Kế hoạch triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

21

Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh Thú y đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn xã  trước, trong và sau tết Nguyên Đán

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

22

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

23

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

24

Kiểm tra phòng chống dịch bệnh cây trồng trên địa bàn xã năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

25

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

26

Kiểm tra phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn xã năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

27

Kế hoạch đăng ký, làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ô1; Ô2 và các Ô năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

28

Kế hoạch triển khai phân loại rác tại nguồn

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

29

Kế hoạch triển khai đề án Chủ nhật xanh

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

30

Kế hoạch rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 1

Kế hoạch

31

Kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù năm 2024

Ban công an xã

 

Ông La Phước Thịnh

 

Tháng 1

Kế hoạch

32

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Văn hóa xã hội

 Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 1

Kế hoạch

33

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lựcnăm 2024

Công chức VHXH Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

  Tháng 1

Kế hoạch

 34

Kế hoạch về công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước năm 2024

Văn hóa xã hội

 Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 2

 

Kế hoạch

35

Kế hoạch công tác Thể dục thể thao năm 2024

Văn hóa xã hội

 Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 2

Kế hoạch

36

Kế hoạch đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 2

Kế hoạch

37

Kế hoạch thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”,trên địa bàn năm 2024

Văn hóa xã hội

 Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 2

Kế hoạch

38

Kế hoạch thực hiện VSATTP trên địa bàn

Văn hóa – xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 2

Kế hoạch

39

Kế hoạch công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập tại cộng đồng năm 2024

Ban Công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 2

Kế hoạch

40

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024

Ban Công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 2

Kế hoạch

41

Kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn năm 2024

Ban Công an xã

Ông La Phước Thịnh

Tháng 2

Kế hoạch

42

Kế hoạch phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138

Ban Công an xã

 

Ông La Phước Thịnh

 

Quý I

Kế hoạch

43

Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT năm 2024

Ban Công an xã

 

Ông La Phước Thịnh

 

Quý I

Kế hoạch

44

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

Ban Công an xã

 

Ông La Phước Thịnh

 

Quý I

Kế hoạch

45

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Ban Công an xã

 

Ông La Phước Thịnh

Quý I

Kế hoạch

46

Kế hoạch ra quân huấn luyện LLDQ năm 2024

Ban chỉ huy quân sự

 

Ông La Phước Thịnh

Quý I

Kế hoạch

47

Kế hoạch thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP ( Thương hiệu gạo Vinh Hà)

Địa chính

NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Quý I

Kế hoạch

48

Kế hoạch hoạt động khối thi đua năm 2024

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

Quý I

Kế hoạch

49

Quyết định công bố văn bản QPPL hết hiệu lực

Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông La Phước Thịnh

Quý I

Quyết định

50

Kế hoạch thực hiện công tác Hòa giải ở cơ sở

Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

51

Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

52

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024

Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Đặng Vấn

Quý I

Kế hoạch

53

Kế hoạch công tác Văn thư - lưu trữ năm 2024

Văn phòng thống kê

Văn Đình Tiến

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

54

Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

55

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2024

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

56

Kế hoạch kiểm tra các chợ trên địa bàn năm 2024

   Địa chính

   NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Quý I

Kế hoạch

57

Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật xã năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

58

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

59

Kế hoạch thu gom, xử lý chai lọ, bao bì thuốc BVTV, NTTS sau sử dụng

   Địa chính

   NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Qúy I

Kế hoạch

60

Quyết định ban hành danh mục hồ sơ

Văn phòng thống kê

Ông La Phước Thịnh

Quý I

Quyết định

61

Kế hoạch công tác thể dục thể thao năm 2024

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

62

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới năm 2024

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Quý I

Kế hoạch

63

Kế hoạch triển khai Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Quý II

Kế hoạch

64

Kế hoạch tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Quý II

Kế hoạch

65

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, Ngày quốc tế lao động 01/5 và giỗ tổ Hùng Vương năm 2024

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Quý II

Kế hoạch

66

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Quý II

Kế hoạch

67

Kế hoạch tổ chức huấn luyện năm 2024

Ban chỉ huy quân sự

Ông La Phước Thịnh

Quý II

Kế hoạch

68

Kế hoạch đăng ký độ tuổi 17 năm 2024

Ban chỉ huy quân sự

Ông La Phước Thịnh

Quý II

Kế hoạch

69

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2024

Địa chính

NN XD&MTLa Đông, Văm Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 5

 

Kế hoạch

70

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 5

Kế hoạch

71

Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 5

Kế hoạch

72

Kế hoạch vận động và thực hiện thu quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2024

Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 6

Kế hoạch

73

Báo cáo tình hình quyết toán các công trình XDCB trên địa bàn xã

Tài chính – kế toán

Ngô Thị Phụng

Ông La Phước Thịnh

Ông  Đặng Vấn

Tháng 6

Báo cáo

74

Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2024

Ban công an xã

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

Tháng 6

Báo cáo

75

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Văn hóa xã hội

  Lê vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 7

Kế hoạch

76

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2024

Địa chính

   NN XD&MT

La Đông, Văn Đông

Ông Đặng Vấn

Tháng 7

Kế hoạch

77

Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Địa chính

   NN XD&MT

Các ban ngành

Ông Đặng Vấn

Tháng 7

Kế hoạch

78

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh Nước CHXHCNVN

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 8

Kế hoạch

79

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024

    Văn hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 8

Kế hoạch

81

Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 9

Kế hoạch

82

Quyết định phân công theo dõi thực hiện nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 9

Quyết định

83

Kế hoạch tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024

Văn hóa – xã hội

Lê Vinh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 9

Kế hoạch

84

Kế hoạch triển khai Sàn giao dịch việc làm năm 2024

    Văn hóa xã hội

      Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 9

Kế hoạch

85

Báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tài chính kế toán

Ngô Thị Phụng

Ông La Phước Thịnh

Tháng 9

Báo cáo

86

Kế hoạch kiểm tra liên ngành dịch vụ văn hóa, thể thao, công tác quảng cáo rao vặt, gắn với các giải pháp trong phòng chống dịch

Công chức VHXH

Nguyễn Cao Cường

 

Ông Trần Hữu Đạo

Quý III

Kế hoạch

87

Kế hoạch điều tra khảo sát cập nhật thông tin cung, cầu lao động năm 2024

     Văn Hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 10

Kế hoạch

88

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2024

    Văn Hóa xã hội

      Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 10

Kế hoạch

89

Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Văn Hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

 

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 10

Quyết định

90

Kế hoạch phúc tra các đơn vị văn hóa năm 2024; đánh giá việc thực hiện môt số mô hình trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nông thôn

Văn Hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

 

 

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 10

Kế hoạch

91

Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật

    Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 10

Kế hoạch

92

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024

    Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 11

Báo cáo

93

Quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024

Văn hóa xã hội

Nguyễn Cao Cường

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 11

Quyết điịnh

94

Báo cáo công tác và rà soát VBQPPL năm 2024

    Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 12

Báo cáo

95

Báo cáo về việc thực hiện kết quả điều tra khảo sát tình hình PL năm 2024

    Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 12

Báo cáo

96

Báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL năm 2024

    Tư pháp hộ tịch

Nguyễn Văn Đặng

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 12

Báo cáo

97

Báo cáo công tác văn thư

Văn Đình Tiến

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 12

Báo Cáo

98

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 130/NĐ-CP năm 2024

Tài chính – kế toán

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

Tháng 12

 

Báo cáo

99

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo ASXH năm 2024

Địa chính

NN XD&MT

La Đông

Ông La Phước Thịnh

Ông Đặng Vấn

Tháng 12

Báo cáo

100

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2025

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

Ông La Phước Thịnh

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 12

Kế hoạch

101

Quyết định về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã năm 2024

Văn Hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông La Phước Thịnh

Tháng 12

Quyết định

102

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban chỉ huy quân sự

Ông  La Phước Thịnh

Tháng 12

Kế hoạch

103

Đề nghị về việc công nhận xã phù hợp với trẻ em năm 2024

Văn Hóa xã hội

Lê Vĩnh Hiền

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 12

Kế hoạch, tờ trình, báo cáo

104

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2025

Văn phòng thống kê

Huỳnh Đông

Ông La Phước Thịnh

Ông Trần Hữu Đạo

Tháng 12

Kế hoạch

105

Chỉ thị Đảm bảo ANTT Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2025

Ban Công an xã

Ông La Phước Thịnh

 

Tháng 12

Chỉ thị

106

Kế hoạch đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông năm 2025

Ban Công an xã

Ông La Phước Thịnh

 

Tháng 12

Kế hoạch

                 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.730
Truy cập hiện tại 200