Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Ngày cập nhật 09/01/2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 22/12/2023 của Đảng ủy xã Vinh Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Vinh Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Theo đề nghị của văn phòng thống kê và Tài chính kế toán xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công theo dõi, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU:

1. Mục tiêu phát triển: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã theo hướng bền vững. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển nông nghiệp, trọng tâm lúa chất lượng cao; Chương trình kỷ luật, kỷ cương hành chính; Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, hướng đến lâu dài phát triển vùng  đầm phá kết hợp dịch vụ trải nghiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã góp phần cùng Tỉnh thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện về đích nông thôn mới theo lộ trình.

2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024:

Các công chức theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi tham mưu đề xuất, phối hợp thực hiện và chịu trách nhiệm các chỉ tiêu theo kế hoạch của ngành, trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể: 

   2.1. Văn phòng - thống kê; tài chính- kế toán:

   - Giá trị sản xuất đạt 451,55 tỷ đồng. Trong đó:

          + Nông, lâm, ngư nghiệp 260,62 tỷ đồng

          + Thương mại, dịch vụ 147,59 tỷ đồng

          + Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 43,34 tỷ đồng

- Tổng đầu tư toàn xã hội tăng 110 tỷ đồng

- Thu ngân sách 10,657 tỷ đồng.

- Chi ngân sách 7,407 tỷ đồng.

- Thu nhập bình đầu người 70 triệu đồng/người/năm

2.2. Địa chính – nông nghiệp - xây dựng và môi trường:

- Tổng sản lượng lương thực 8.915 tấn.

- Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 600 tấn. Trong đó:

+ Sản lượng nuôi trồng 250 tấn

          + Sản lượng đánh bắt 350 tấn

- Giá trị thu hoạch/diện tích canh tác 72 triệu đồng/ha/năm

- Tỷ lệ hộ dùng nước máy 95%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải 87%

2.3. Trạm y tế xã:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 7,0 %

- Tiếp tục phấn đấu thực hiện Bộ tiêu chi quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.(bổ sung KT-XH)

2.4. Văn hóa- xã hội:

 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%

 - Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 – 1,5%

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50 người

   - Tạo việc làm mới 230 người.

   - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 98%

3. Các chương trình trọng điểm:

3.1. Địa chính – nông nghiệp - xây dựng và môi trường chủ trì, phối hợp với HTX Nông nghiệp Vinh Hà và BĐH các thôn: Tổ chức thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, trọng tâm lúa chất lượng cao.

3.2. Văn hóa- xã hội phụ trách lĩnh vực TBXH phối hợp với BĐH các thôn: Tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

3.3. Văn phòng – thống kê phối hợp các ngành liên quan: Tổ chức thực hiện chương trình kỷ luật, kỷ cương hành chính.

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Trên cơ sở mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024,  Thường trực  UBND xã giao trách nhiệm  cho các công chức tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên  địa bàn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp  sau:

1. Về phát triển kinh tế:

* Tài chính - kế toán chủ trì, phối hợp với các ngành  liên quan:

Tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên để tập trung vào thương mại - dịch vụ, ngành nghề nông thôn, TTCN, xây dựng , hướng đến phát triển thủy sản, nông nghiệp bền vững, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội như giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm năm 2024 đạt 110 tỷ đồng.

Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 10,657tỷ đồng. (Trong đó: Nguồn NS Tỉnh hưởng 30% (đấu đất): 1,500 tỷ đồng;

Nguồn NS huyện hưởng 35% (đấu đất): 1,750 Tỷ đồng; Nguồn NS xã hưởng phân chia theo tỷ lệ 7,407 tỷ đồng.

Về chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn: Cơ cấu chi ngân sách theo hướng tăng dần tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển, chi cho các sự nghiệp, ... Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

* Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường chủ trì phối hợp với  Hợp tác xã nông nghiệp và các ngành liên quan:

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng dần trên một đơn vị diện tích canh tác. Chú trọng nhân rộng mô hình có hiệu quả, mô hình tạo ra sản phẩm hàng hóa. Đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, củng cố và phát triển tổ chức hợp tác xã để làm hạt nhân trong các khâu liên kết. Phát triển sản phẩm có lợi thế của địa phương thành các sản phẩm OCOP. Duy trì lúa đã sản xuất theo chuẩn VietGap và mở rộng các diện tích lúa theo tiêu chuẩn VietGap và Hữu cơ. 

Tiếp tục vận động ngư dân, tranh thủ thời tiết thuận lợi đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Xây dựng một số mô hình nuôi theo chuẩn VietGap nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng thủy sản. Củng cố các chi hội nghề cá.

Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm: Phấn đấu trên địa bàn xã có từ 1 sản phẩm OCOP: Gạo chất lượng Vinh Hà.

Khai thác quỹ đất hợp lý để bán đất đầu tư hạ tầng nhằm triển khai nhanh các chương trình, dự án, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn để bảo đảm việc tiếp nhận và thực hiện đúng tiến độ mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

 Xây dựng nông thôn mới: Cần giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục xây dựng kế hoạch để nâng cao các tiêu chí nhằm đảm bảo mục tiêu xuyên suốt Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn mới giai đoạn từ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã. Hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 theo quy định của Luật Đất đai.

Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh gắn với việc quản lý an toàn giao thông năm 2024; Ra quân VSMT, thu gom, xử lý rác thải tồn cư, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - sáng. Tiếp tục thực hiện công tác diệt trừ Mai Dương, vớt bèo theo kế hoạch đồng thời tổ chức các đợt tuần tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Triển khai thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện.

2. Về phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội:

2.1. Văn hóa – xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan:

Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn xã.

Triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn xã; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

Tăng cường liên kết với cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức hợp đồng liên kết đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kết nối cung - cầu về lao động, việc làm, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, người lao động có việc làm, có thu nhập, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ lao động thất nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

2.2. Hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn xã:

Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng mũi nhọn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã một cách hợp lý. Có kế hoạch tổ chức học bán trú cho học sinh tiểu học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục; giảm dần tỉ lệ phòng học bán kiên cố, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới xây dựng các trường học kiểu mẫu.

Tập trung huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học để tiếp tục giữ vững và nâng cao trường đạt chuẩn quốc gia.

2.3. Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan:

Duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn xã; đầu tư hoàn thiện hệ thống y tế hoàn chỉnh. Phát huy công tác trong khám bệnh, chữa bệnh hàng ngày. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW về “công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và Nghị quyết 21-NQ/TW về “công tác dân số trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

3.Về đẩy mạnh cải cách hành chính:

3.1.Văn phòng thống- kê chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan:

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ; thi đua -  khen thưởng.

Tăng cường công tác phối hợp nắm tình hình, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề tôn giáo nhạy cảm, giữ vững an ninh tôn giáo trên địa bàn.

Tổ chức hoạt động và vận hành thống nhất, kết nối và nâng cao tỷ lệ hồ sơ liên thông Bộ phận một cửa hiện đại xã và ngược lại. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã, phấn đấu nằm trong năm đạt kết quả cao. 

3.2. Tư pháp – hộ tịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan:

Thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của HĐND, UBND xã. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo Luật định; tham gia đóng góp các dự án Luật, dự thảo văn bản áp dụng pháp luật của các cấp, các ngành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, hợp lý của dự thảo văn bản, nhất là các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2024.

Tiếp tục thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai; Đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 theo qui định.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn; Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến công tác hộ tịch; Tiếp tục thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn.

3.3. Văn phòng thống kê chủ trì, phối hợp Tư pháp – hộ tịch với các ngành liên quan:

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện và giải quyết đơn thư của công dân.

Tiếp tục triển khai, tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tận cán bộ, nhân dân để nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân xã để tiếp nhận giải quyết dứt điểm, kịp thời hạn chế khiếu kiện vượt cấp; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Bảo đảm quốc phòng - an ninh:

 * Ban chỉ huy quân sự, Công an phối hợp các ban ngành, đoàn thể xã

Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2024. Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn.

Triển khai các bước chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng quy định, đủ chỉ tiêu trên giao. Tiếp tục củng cố, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch bổ sung lực lượng DQTV, DBĐV theo đúng quy định đảm bảo số lượng, chất lượng.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới biển; đấu tranh với các “tà đạo, “đạo lạ”… Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; PCCC và cứu nạn cứu hộ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là các địa bàn trọng điểm.

5. Công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai:

* Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, Ban chỉ huy Quân sự xã, Công an xã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan:

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2024. Triển khai phương án PCTT và TKCN từ xã đến thôn, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi diễn biến thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các thành  viên UBND xã theo chức năng và nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm.

2. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Quyết định này; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, cán bộ, công chức tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình bám sát các công việc được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để phân công, điều hành kiên quyết, đạt hiệu quả cao. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND xã.

3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đóng trên địa bàn chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì hoặc được giao nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện.

4. Trưởng các ban, ngành, cán bộ, công chức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần cao độ, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024.

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.433
Truy cập hiện tại 156