Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất 5% thuộc quỹ đất sản xuất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 18/03/2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất 5% thuộc quỹ đất sản xuất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất 5% thuộc quỹ đất sản xuất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VINH HÀ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Phú Vang về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.

Căn cứ biên bản trúng đấu giá đất nông nghiệp (đất NTTS) ngày 09/3/2024  của Hội đồng đấu giá đất xã Vinh Hà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quỹ đất nông nghiệp (đất Nuôi trồng thủy sản) thuộc quỹ đất 5% trên địa bàn xã Vinh Hà, với các nội dung sau:

1. Tổng số thửa trúng đấu giá: 55 thửa

2. Tổng số tiền giá khởi điểm theo quyết định phê duyệt: 70.533.000đ

 ( Bằng chữ: Bảy mươi triệu năm trăm ba mươi ba ngàn đồng).

3. Tổng số tiền trúng đấu giá: 100.717.000đ

( Bằng chữ: Một trăm triệu bảy trăm mười bảy ngàn đồng).

(Kèm theo danh sách chi tiết các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá, vị trí, số thửa, diện tích, tờ bản đồ, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng, giá khởi điểm, số tiền trúng đấu giá)

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các ban ngành, cá nhân cụ thể như sau:

1. Tài chính – Kế toán có trách nhiệm thông báo, phối hợp với người trúng đấu giá nêu tại Điều 1 Quyết định này để thực hiện việc hợp đồng và nộp tiền theo quy định.

2. Địa chính – Nông nghiêp – Xây dựng và Môi trường tổ chức bàn giao đất trên thực địa sau khi người trúng đấu giá ký hợp đồng và nộp tiền theo quy định.

3. Các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có tên trong danh sách tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm nộp 70% số tiền trúng đấu giá trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ra thông báo nộp tiền, số tiền còn lại 30% nộp trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.

4. Văn phòng thống kê xã có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin địa tử của UBND xã Vinh Hà.

Điều 3. Sau thời gian thông báo để nộp tiền, nếu các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 của Quyết định này mà không nộp tiền theo quy định, thì UBND xã có văn bản hủy kết quả trúng đấu giá, đồng thời số tiền mà hộ gia đình, cá nhân có nộp tiền đặt trước (quỵ) thì UBND xã sẽ bổ sung và công quỹ ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Văn phòng thống kê, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tài chính – Kế toán và hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Huỳnh Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 641.712
Truy cập hiện tại 197